Oświadczenie Rady Artystycznej Teatru Robotniczego

Kilka godzin po konferencji prasowej zorganizowanej przez prezydenta Ludomira Handzla, z-cę prezydenta Magdalenę Majkę oraz dyrektora MOK Benedykta Polańskiego dotyczącej organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego do naszej redakcji dotarło oświadczenie Rady Artystycznej Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego, działającego pod patronatem Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Nowym Sączu i mającego swoją siedzibę w MCK Sokół.

Publikujemy je w całości.

OŚWIADCZENIE

RADY ARTYSTYCZNEJ TEATRU ROBOTNICZEGO IM. BOLESŁAWA BARBACKIEGO                  

W NOWYM SĄCZU

TEATR JEST TYLKO JEDEN

W imieniu ponad 130 aktorów, reżyserów, realizatorów, scenografów, techników i pozostałych osób ściśle związanych z Teatrem Robotniczym im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, od kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu lat tworzących Jego teatralną Rodzinę oraz kultywujących i przekazujących                             z pokolenia na pokolenie Jego tradycję, pragniemy oficjalnie oświadczyć:

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu działa niezmiennie od 30 lat                        pod patronatem Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Nowym Sączu (KSAK/SAK), które przejęło ten patronat bezpośrednio od Domu Kultury Kolejarza, a obecnie ma swoją siedzibę                                    w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W związku z nagminnym wykorzystywaniem przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu                            do swoich akcji promocyjnych nazwy Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego, apelujemy  o zaprzestanie tych rażąco naruszających prawo oraz honor naszej artystycznej społeczności działań.

W 2022 r. Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu obchodzi 100-lecie swojej artystycznej działalności. Jako Rodzina Teatru Robotniczego zapraszamy wszystkich Państwa                   do uczestniczenia w jubileuszowych obchodach, organizowanych we współpracy z MCK SOKÓŁ.  Nie popieramy żadnych działań z tym związanych, niepodpisanych oficjalnym znakiem graficznym oraz nazwą Naszego Teatru.

Wyłączne prawa własności do nazwy oraz znaku graficznego Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej                                 przez Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu w roku 2003 oraz ponownie w roku 2019 – pod numerem 324784.

W związku z obecną burzliwą oraz niejasną dla szerszego grona odbiorców sytuacją, pragniemy przekazać do publicznej wiadomości kilka istotnych informacji o statusie tego niezwykle zasłużonego dla nowosądeckiej kultury amatorskiego zespołu.

Od początku działalności w 1922 r. do wybuchu II wojny światowej, założony przez pasjonatów sztuki i jednocześnie członków Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych, Teatr Robotniczy swoją siedzibę miał w Domu Robotniczym przy ul. Zygmuntowskiej.  W 1946 r. Teatr przeprowadza się                   do Domu Strzeleckiego im. Bronisława Pierackiego, wydzierżawionego i wyremontowanego                       przez sądeckich kolejarzy – którą to siedzibę od 1948 r. dzieli z nowopowstałym Teatrem Miejskim.   W 1950 r. pismem sygnowanym przez Powiatową Radę Związków Zawodowych zostaje zmuszony                    do opuszczenia  pomieszczeń Domu Strzeleckiego, by rok później wrócić na „stare śmiecie” i jako zespół świetlicowy pracować  w Domu Robotniczym przez najbliższe dwa lata. Powrót do Domu Pierackiego, przemianowanego na Dom Kultury Kolejarza Związku Zawodowego Kolejarzy następuje                         w drugiej połowie 1953 r. a zakończenie procesu integracji Teatru Miejskiego i Robotniczego                      oraz nadanie zespołowi imienia Bolesława Barbackiego – w 1957 roku. Teatr Robotniczy jeszcze raz przeniesie się do Domu Robotniczego, na czas remontu generalnego budynku DKK – pomiędzy wiosną 1979 a jesienią 1981 r.

W październiku 1991 r. zostaje powołane do życia Stowarzyszenie Animatorów Kultury, którego siedzibą od początku był Dom Kultury Kolejarza i  które od 1996 r., po likwidacji przez władze miasta Nowosądeckiego Ośrodka Kultury i Sztuki (dawnego MOK i Małej Galerii) prowadzi zakrojoną                     na dużą skalę działalność merytoryczną na rzecz miasta Nowego Sącza. Na mocy zapisów w statucie, Stowarzyszenie patronuje także własnym zespołom artystycznym, w tym m. in. Teatrowi Robotniczemu.

Kiedy w marcu 2003 r. następuje próba przejęcia Teatru, działającego pod patronatem ówczesnego Kolejowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury, przez grupę osób, czemu  w oficjalnym oświadczeniu sprzeciwiło się 56 członków TR, Zarząd KSAK, aby zapobiec tego rodzaju aneksji Teatru w przyszłości – zastrzega nazwę i znak Teatru Robotniczego  im. Bolesława Barbackiego w Urzędzie Patentowym RP.

Po ponownym utworzeniu z dniem 1 stycznia 2004 r. Miejskiego Ośrodka Kultury, majątek ruchomy, będący wyłączną własnością Stowarzyszenia (w tym również jego składniki, niezbędne                                      do funkcjonowania Teatru Robotniczego), został na podstawie umowy użyczenia udostępniony nieodpłatnie MOK. Stowarzyszenie – ponownie już bez przymiotnika Kolejowe w nazwie – które pozostało w budynku przy Al. Wolności, podpisało także porozumienie o współpracy z nowym MOK, która przez kolejnych kilkanaście lat układała się bardzo dobrze, a jej efektem była działalność ponad 20 amatorskich i profesjonalnych zespołów artystycznych oraz organizacja wielu znaczących imprez kulturalnych. Na mocy tego porozumienia MOK mógł także posługiwać się nazwą i logotypem Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego i tym samym dzielić się niewątpliwymi sukcesami artystycznymi tego zespołu.

Po zmianie władz Miasta Nowego Sącza w 2018 r. i w konsekwencji także zmianie Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, nastąpiła niezrozumiała dla nas eskalacja niechęci MOK do dalszej współpracy                 ze Stowarzyszeniem i pojawiła się ze strony MOK – nie znosząca sprzeciwu drugiej strony – sugestia, aby SAK  pozostawił w Miejskim Ośrodku Kultury Teatr Robotniczy (wraz z całą infrastrukturą – dekoracjami, kostiumami, sprzętem itd.).  Zarząd SAK przedstawił jednak obecnej Dyrekcji MOK projekt nowego porozumienia współpracy, uwzględniający głównie działalność naszego Teatru Robotniczego, szczególnie w kontekście zbliżającego się jubileuszu Jego 100-lecia. Po wstępnej akceptacji warunków tego porozumienia na spotkaniu obu stron – z udziałem kilkudziesięciu członków Teatru, zostało ono kilka dni później przez Dyrektora MOK  w całości odrzucone                               a Stowarzyszenie wręcz zmuszone do opuszczenia swojej dotychczasowej siedziby. Pomimo tego Teatr nie zaprzestał swojej działalności, przygotowując kolejne swoje premiery w gościnnych progach innych instytucji kultury.

W listopadzie 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Animatorów Kultury a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu. Na mocy tego porozumienia zarówno SAK, jak i w dalszym ciągu działający pod jego patronatem nasz Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego, mają swoją nową siedzibę w budynku nowosądeckiego SOKOŁA i mogą kontynuować swoje działania artystyczne.

Niedawno rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 100 – lecia Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Jego uroczysta inauguracja, połączona z 359. premierą TR – spektaklem pt. „Bolek i Żabusia” – miała miejsce w Sali im. Lucjana Lipińskiego MCK SOKÓŁ, 22 września 2021 r.

Apelujemy po raz kolejny do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu o zaprzestanie wprowadzania w błąd opinii publicznej w temacie funkcjonowania Teatru Robotniczego                               im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, który obecnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w żaden sposób się nie identyfikuje oraz nie ma nic wspólnego. 

Teatr jest tam, gdzie są jego ludzie, jego Rodzina. Rodzina Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego ma teraz swoje miejsce w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu.

Zapraszamy więc do naszego nowego miejsca w SOKOLE wszystkich Państwa – miłośników kultury                i sztuki, zaprzyjaźnione już z Teatrem Robotniczym środowiska i tych, którzy takiej przyjaźni poszukują.

W imieniu ponad 130-osobowej Rodziny Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, członkowie Zarządu Rady Artystycznej TR:

Janusz Michalik – przewodniczący,

Monika Ślepiak – z-ca przewodniczącego,

Elwira Michalska – z-ca przewodniczącego.

Nowy Sącz, 8 listopada 2021 r.

Skip to content