6 wykonawców chce budować obwodnicę Chełmca.

Otwarto oferty, które wpłynęły do przetargu na budowę obwodnicy Chełmca. Najniższą zaoferowało konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska i Swietelsky AG z Austrii – 49 689 535,74 zł. Najwyżą konsorcjum: Strabag Infrastruktura Południe i Strabag – 64 975 638,21 zł.

Dwie oferty mieszczą się w budżecie zamawiającego, czyli GDDKiA, która na realizację zadania przeznaczyła kwotę 56 818 509,19 zł.

Jak informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA, komisja przetargowa zbada i oceni oferty przygotowane od wykonawców, następnie wybierze najkorzystniejszą ofertę. Czas przeznaczony na te czynności uzależniony jest od jakości złożonych dokumentów. Po uprawomocnieniu się wyboru będzie można podpisać umowę. Od podpisania umowy będzie się liczył czas przeznaczony na budowę, który wynosi 12 miesięcy. Do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy, od 1 grudnia do 31 marca. 

Od wykonawcy wyłonionego w przetargu oczekiwane jest wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego) wraz z budową obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Trzeba przebudować wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K, w ciągu ul. Marcinkowickiej.  Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory). 

Skip to content