Starostwo Powiatowe zawiesza przyjmowanie petentów

Od poniedziałku 16 marca zmiany w funkcjonowaniu pracy starostwa. Placówka nie będzie do odwołania przyjmowała petentów. Praca bedzie prowadzona w tylko trybie wewnętrznym. Poniżej szczegółowe zarządzenie starosty.

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Starostwa Powiatowego poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, za wyjątkiem Dziennika Podawczego mieszczącego się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33.
2. Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail oraz listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.
3. Bezpośrednie załatwienie sprawy z Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego właściwą komórką organizacyjną urzędu.
4. W tym czasie nie będzie możliwy osobisty wgląd do akt administracyjnych. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt przed wydaniem decyzji administracyjnej proszeni są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich przypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.
5. Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Równocześnie zawiesza się możliwość umówienia wizyty w tym Wydziale.
6. Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
7. Osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem,
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/
8. Niedopełnienie wymienionych w pkt. 6 i 7 obowiązków z powodu stanu zagrożenia epidemicznego stanowić może przesłankę do ewentualnego odstąpienia od wymierzania kar pieniężnych określonych ustawą.

9. Rzecznik Konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, łączności telefonicznej, faksowej, poczty elektronicznej e-mail oraz listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

10. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej udzielają pomocy prawnej zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefonicznie, e-mail, komunikator społeczny, wideokonferencja) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr. 600 401 420 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

§2
Zawiadomienie o wszystkich ograniczeniach w funkcjonowaniu poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w drodze ogłoszenia zamieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, stronie internetowej www.nowosadecki.pl oraz poprzez wywieszenie na budynkach Starostwa w sposób zapewniający zapoznanie się przez interesantów.

Skip to content