Drugi stopień zagrożenia alarmowego BRAVO i BRAVO – CRP

Prezes Rady Ministrów wprowadził na całym terytorium Polski drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. Ostrzeżenie dotyczy przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym i będzie obowiązywać do 31 maja 2O24 roku.

Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju. Są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych. Wprowadza się go w sytuacji zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Stopień ma charakter prewencyjny. Wprowadzano go w przeszłości w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy.

Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

-prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
-prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
-zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
-ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
-obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
-dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO – CRP należą m.in.:

-wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
-monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
-sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
-poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
-zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
-wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
-bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Skip to content