Blackbird tłumaczy dlaczego wycofał się z umowy

Grupa Blackbird tłumaczy powody oraz wskazuje przyczyny wycofania się z umowy z miejską spółką NIK. W poniedziałek do naszej redakcji trafiło kolejne oświadczenie wydane przez prezesa firmy Jana Kosa. To właśnie z niego dowiadujemy się, że generalny wykonawca planował dokończyć budowę a zerwanie z umowy nastąpiło z powodu „powzięcia wiedzy o braku woli kontynuowania współpracy ze strony zamawiających” a także braku zamiaru wykonania (leżących po stronie zamawiających) zobowiązań umownych, w szczególności w postaci zapłaty należnego wynagrodzenia.

Blackbird – w swoim oświadczeniu – częściowo potwierdza też informacje przekazywane przez Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną w dniu 31 października b.r. dotyczącą m.in. braku wypłaty zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia

-„Wszystkie płatności dokonywane  przez NIK następowały „z dołu”, za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego; dopiero wykonanie poszczególnych prac przy Inwestycji oraz dokonanie ich odbioru przez NIK uprawniało Generalnego Wykonawcę do otrzymania płatności” – czytamy w dokumencie.

Z przedstawionych w oświadczeniu informacji wynika także, że stadion jest ukończony w 80%. Generalny Wykonawca otrzymał od spółki NIK wynagrodzenie w kwocie 48.351.648,49 złotych (netto), nie otrzymał natomiast wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez NIK (zafakturowane) w wysokości 1,5 mln złotych.

Prezes Jan Kos przekonuje również, że w toku w toku realizacji inwestycji wystąpiła niemożliwa do przewidzenia zmiana stosunków w postaci wzrostu cen materiałów i kosztów wykonania na skutek pandemii wirusa Sars-CoV-2 oraz wojny w Ukrainie. I choć NIK przyznał, że doszło do wzrostów cen na poziomie ok. 30 %, którego nie można było przewidzieć, należna wykonawcy waloryzacja została wypłacona jedynie w części:

„Pomimo przyznania przez NIK wzrostu cen, NIK bezzasadnie odmówił kolejnej części waloryzacji wykonanych robót, przerzucając całość konsekwencji wzrostu cen na Wykonawcę”

Grupa Blackbird odnosi się także do informacji związanej z naliczeniem mu kar umownych. To Generalny Wykonawca odstąpił od umowy na inwestycję a przyczyny leżą po stronie NIK dlatego (rzekome) naliczenie kar w wysokości 8.466.421,11 złotych jest bezzasadne.

Podjęta przez Generalnego Wykonawcę decyzja o odstąpieniu od umowy na realizację Inwestycji była trudna, poprzedzona szeregiem analiz i zebraniem szczegółowych informacji w relewantnym zakresie –czytamy w oświadczeniu. Niestety, będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami tak dla mieszkańców Miasta Nowy Sącz, pracowników Generalnego Wykonawcy i ich rodzin jak i kooperantów Generalnego Wykonawcy wraz z rodzinami; powyższego nie dało się jednak uniknąć wobec sytuacji kontraktowej, zaistniałej na moment złożenia przez Generalnego Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Inwestycję„.

Poniżej treść oświadczenia:

ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content