Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Stary Sącz

W ramach zakończonych inwestycji w 2022 r. na terenie Gminy Stary Sącz oddano do użytkowania 11 282,33 m sieci kanalizacji sanitarnej. Na ww. długości składają się zadania zrealizowane w m. Stary Sącz (ul. Lenczowskiego oraz rejon Kąpieliska Stawy) oraz w m. Moski (zadanie zrealizowane w ramach POIiŚ).

W projekcie realizowanym w ramach POIiŚ przekroczono poziom 62% założonego wskaźnika produktu.

Jednocześnie w 2022 r. na terenie Gminy wybudowano 8 120,84 m sieci kanalizacyjnej, która obejmuje wyżej wspomniane, zakończone zadania, a także będące w trakcie realizacji inwestycje w Moszczenicy Wyżnej oraz Gołkowicach Dolnych.

Jeżeli chodzi o rozbudowę wodociągu wydatkowane w 2022 roku środki pozwoliły na wybudowanie 7 463,68 m sieci wodociągowej na które składają się inwestycje w m. Mostki, Barcice os. „Mała Rówień”, Moszczenica Wyżna i Stary Sącz (ul. Lenczowskiego oraz rejon Kąpieliska Stawy). Natomiast do użytkowania w roku sprawozdawczym oddano 12 285,54 m.

Ponadto gmina kontynuuje działania mające na celu rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w kolejnych miejscowościach, czego zwieńczeniem jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach Górnych.

W ramach wydatkowanych środków w 2022 roku kwocie: 6.624.579,99 zł wykonano między innymi :

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki –  roboty budowlane zostały wykonane w całości, zadanie zostało zakończone i odebrane – wydatkowano kwotę: 2.624.529,33 zł.

–  budowa w Moszczenicy Wyżnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęto roboty budowlane –  wydatkowano kwotę: 1.711.949,02 zł

– budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gołkowice Dolne – kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej, kontynuacja robót budowlanych –  wydatkowano  kwotę:  1.954.347,75 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022. Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Skip to content