Firma z powiatu nowosądeckiego zatrudniała nielegalnie 287 cudzoziemców

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie zakończyli kontrolę w jednej z firm powiatu nowosądeckiego. Kontrolą objęto dokumentację pracowniczą 509 cudzoziemców (501 ob. Ukrainy, 5 ob. Mołdawii, 1 ob. Białorusi, 1 ob. Rosji, 1 ob. Łotwy), wykonujących pracę w kontrolowanym podmiocie. Podczas kontroli wylegitymowano łącznie 15 obywateli Ukrainy – pracowników kontrolowanej spółki.

Pracodawca powierzył nielegalnie wykonywanie pracy 287 cudzoziemcom ( 285 ob. Ukrainy, 1 ob. Mołdawii, 1 ob. Białorusi). W tym na innych warunkach, niż w posiadanym zezwoleniu na pracę zatrudnił 132 obcokrajowców, na innych warunkach niż w posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę 52 osoby oraz  172 cudzoziemców zatrudnił bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę.

Konsekwencją kontroli było ujawnienie 172 cudzoziemców (1 obywatel Mołdawii oraz 171 obywateli Ukrainy), wobec których stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy na rzecz kontrolowanej spółki – bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę, czym popełnili wykroczenia z art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wobec cudzoziemców zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, a ich dane zostaną zastrzeżone w bazach danych SG.

Natomiast wobec pracodawcy, za popełnienie wykroczeń z art. 120 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom, grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Skip to content