Prowadził sklepy zoologiczne i znęcał się nad zwierzętami. Sąd skazał mężczyznę na 8 miesięcy więzienia ZDJĘCIA

Jest prawomocny wyrok sądu, w sprawie współwłaściciela kilku sklepów zoologicznych, z których jeden miał siedzibę w Nowym Sączu. Wyrok potwierdza zasądzoną wcześniej karę 8 miesięcy bezwzględnego więzienia.

31.01.2024r. (jak nam wiadomo) zapadł pierwszy w Polsce PRAWOMOCNY WYROK SĄDU, za znęcanie się nad zwierzętami w sklepach zoologicznych czyli za występek z art. 35 ust 1a ustawy o ochronie zwierząt, jak również za oferowanie w sklepach zoologicznych zbycia zwierząt bez wymaganych dokumentów, naruszając przepisy prawa Unii Europejskiej, dotyczące ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt w zakresie regulacji obrotu oraz za wystawiania owych zwierząt publicznie dla celów zarobkowych tj. za występek z art. 128 pkt 2 lit. d ustawy o ochronie przyrody – mówi inspektor TOZ Oddział w Krynicy.

Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2O2O roku, kiedy w trakcie interwencji podjętej przez TOZ w jednym ze sklepów zoologicznych na terenie Nowego Sącza ujawniono między innymi martwe i okaleczone zwierzęta. Część zwierząt przebywających w sklepie było przetrzymywanych w nieodpowiednich warunkach bytowych, bez dostępu do wody i pożywienia. Dodatkowo bardzo dużo zwierząt, które zostały ujawnione w sklepie, było chorych. Ponadto, w czasie okazało się, że w sklepie znajdują się okazy (zwierzęta), które są objęte konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwaną także Konwencją Waszyngtońską. Część z nich nie miała dokumentów potwierdzających ich legalne pochodzenie. W związku z przeprowadzoną interwencją zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dodatkowo zostało złożone zawiadomienie o możliwości przebywania na terenie sklepu okazów CITES bez wymaganych prawem dokumentów. Inspektor złożyła wniosek, że TOZ w Polsce będzie wykonywać uprawnienia (prawa) pokrzywdzonego w toczącym się postępowaniu, jak również będzie działać w niniejszej spawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W grudniu 2020 roku Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu zleciła kontrolę kolejnych sklepów zoologicznych należących do tych samych właścicieli co sklep kontrolowany w sierpniu 2020 roku. Kontrola odbyła się z udziałem naszej inspektor oraz biegłego lekarza weterynarii. W czasie grudniowych kontroli, w kilku sklepach zoologicznych na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego, ujawniono szereg nieprawidłowości.

W okresie od 2020 do 2021 roku prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu postępowanie karne o przestępstwo z artykułu 35 ust. 1 a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz o przestępstwo z art. 128 pkt 2 lit. d Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Postępowanie zakończyło się skierowaniem 31.12.2021 roku aktu oskarżenia przeciwko osobie prowadzącej działalność w przedmiotowym zakresie, o czym pisaliśmy 14 lutego 2022 roku. W tej bardzo głośnej i bulwersującej wszystkich sprawie, 2 czerwca 2023 roku, w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, został ogłoszony nieprawomocny wyrok Sądu. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny przy udziale oskarżyciela posiłkowego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, po rozpoznaniu na rozprawach sprawy mężczyzny oskarżonego o to, że:

I. w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2019 roku do dnia 23 listopada 2020 roku w Nowym Sączu oraz w Limanowej, prowadząc sklepy….., znęcał się nad oferowanymi do sprzedaży zwierzętami, tj.: myszami, szczurami, małpkami gatunku marmozeta białoucha, legwanami, wężem zbożowym, jaszczurkami gatunku agama brodata, wężami gatunku pyton tygrysi, papugami gatunku ara ara, małpkami gatunku kapucynka czubata, sumem wędrownym, królikiem, kanarkiem, ptakiem żeberka, chomikami, świnkami morskimi, papużkami falistymi oraz rybkami akwariowymi, w ten sposób, że utrzymywał je w stanie rażącego zaniedbania, bez podejmowania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i czynności leczniczych, w stanie nieleczonej choroby, tj.: królika maści brązowej z otwartą raną okolicy szczęki, szczury domowe widocznymi zmianami skóry, ptaki z ubytkami upierzenia, królika maści białociemnej ze złamaną kością podudzia prawego, pytona tygrysiego z urazem ciała w 1/2 jego długości, a nadto w niewłaściwych warunkach bytowania, niezgodnych z potrzebami dla danego gatunku, rasy, wieku, płci,

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. la Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.2020,poz.638t.j.)

II. w okresie bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 2019 roku do dnia 23 listopada 2020 roku w Nowym Sączu oraz w Limanowej, prowadząc sklepy….. oferował zbycie: 2 sztuki papug z gatunku rozella królewska (Platycercus elegans), 2 sztuki papug z gatunku ara ararauna (Ara ararauna), 6 sztuk węży z gatunku pyton tygrysi (Python molurus molurus), 1 sztuka węża z gatunku pyton siatkowy (Python reticulatus lub Malayopython reticulatus) – 2 sztuki węży z gatunku boa dusiciel (Boa constrictor), 1 sztuka jaszczurki z gatunku legwan zielony(lguana iguana), 1 sztuka małpki z gatunku kapucynka czubata (Sapajus apella),

bez wymaganych dokumentów, naruszając przepisy prawa Unii Europejskiej, dotyczące ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt w zakresie regulacji obrotu nimi, tj. o przestępstwo z art. 128 pkt 2 lit. d Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. u. 2021, poz. 1098 tj.)

uznał oskarżonego, za winnego popełnienia czynu zarzucanego w punkcie I oraz II aktu oskarżenia. W tym miejscu informujemy, że wszystkie 4 sklepy należące do tego mężczyzny zostały zamknięte.

Oskarżony odwołał się od wyroku Sadu, a sprawa trafiła do rozpoznania do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu II Wydziału Karnego. Po rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy sprawy Mariusza S.

oskarżonego o przestępstwa z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt i inne na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 02/06/2023 r. sygn. akt II K 3/22, w dniu 31 stycznia 2024r. przez Sądem Okręgowym w Nowym Sączu II Wydziału Karnego, zapadło prawomocny wyrok

. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2024 r. sprawy Mariusza S. oskarżonego o przestępstwa z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt i inne na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 02/06/2023 r. sygn. akt II K 3/22

I. zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, zwalniając oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze na rzecz Skarbu Państwa;

II. zasądza od oskarżonego Mariusza S. na rzecz oskarżyciela posiłkowego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Krynicy Zdroju kwotę 840 zł (osiemset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu odwoławczym.

Ale to nie wszystko, 19 stycznia 2024r. tym razem przed Sądek Rejonowym w Limanowej II Wydziału Karnego, zapadł kolejny wyrok tym razem nieprawomocny, 10 (dziesięciu) miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, w stosunku do dla tego samego mężczyzny

Skip to content