Od 2021 roku w Nowym Sączu będzie funkcjonował jeden PSZOK

Wydział Komunalnej Obsługi Miasta informuje, że od 1 stycznia 2021 roku w Nowym Sączu będzie funkcjonował jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt przy ulicy Jana Pawła II przestaje istnieć a co za tym idzie Sądeczanie będą mogli korzystać z PSZOK-u zlokalizowanego przy ulicy Tarnowskiej 120.

Punkt jest czynny w godzinach:

Czynny w godzinach: pn.-pt. : 8 – 15 sob. :9 – 13

Przypomnijmy, PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy mogą w ramach odprowadzanej przez siebie opłaty za zagospodarowanie odpadami, bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje śmieci, w tym odpady problemowe i niebezpieczne tj. przeterminowane leki czy tzw. elektrośmieci.

Do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej odpady komunalne, dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów:

1) papier,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) szkło,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) tekstylia i odzież.

W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, smołę,

2) zmieszane odpady komunalne,

3) opony z pojazdów ciężkich.

Skip to content