Budżet Powiatu na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, której głównymi punktami było podjęcie uchwały budżetowej na przyszły rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. 28 radnych obecnych na sesji podjęło obie uchwały jednogłośnie. Dochody zostały zaplanowane na poziomie ponad 182 milionów złotych, a wydatki na poziomie prawie 204 milionów złotych.

– To bardzo dobry budżet i mam nadzieję, że uda nam się go zrealizować – mówił radny Antoni Poręba, szef Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. – Dziękuję Zarządowi i pracownikom Starostwa Powiatowego za przygotowanie uchwały budżetowej i za pracę w tym trudnym czasie pandemii.

– Popieramy ten budżet – dodał radny Andrzej Gancarz, szef Klubu „Wspólna Małopolska – Wspólna Sądecczyzna” Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

– z kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 4 500 000 zł;

– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które zostaną przekazane wyprzedzająco z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację trzech zadań remontowych: remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza – 4 139 145 zł, remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w m. Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 15 375 zł, remont drogi powiatowej Muszyna –  ul. Polna –  Złockie w m. Muszyna i Jastrzębik – 669 254 zł, niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 63 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 583 076 zł

(razem – 11 469 850 zł);

– przychodów wynikających z rozliczenia dotacji przekazanych wyprzedzająco na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Erasmus+ – 641 043 zł;

– planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Skip to content