Ograniczenie tonażu działa na niekorzyść przedsiębiorców – decyzja wojewody w sprawie ustawienia znaku przy ul. Zakładników w Nowym Sączu

Znak zakazujący wjazdu pojazdom powyżej 3,5 tony, który został postawiony na ul. Zakładników w Nowym Sączu, nie służy poprawie bezpieczeństwa a działa jedynie na niekorzyść przedsiębiorców. Tak w piśmie do prezydenta Ludomira Handzla pisze Wojewoda Małopolski. Postawienie znaku spowodowało, że firmy, które mają swoją siedzibę w tym miejscu, nie mogą do nich dojechać (jest to jedyna droga) a w związku z tym ponoszą straty i wkrótce będą musiały zwalniać pracowników. Jak czytamy w piśmie, podkreślenia wymaga fakt, że zarządca drogi,wydając wybiórczo pozwolenia na wjazd na ul. Zakładników w Nowym Sączu, nierówno traktuje przedsiębiorców o takim samym profilu działalności, co jest rażącym naruszeniem zasad bezstronności i równego traktowania. Część przedsiębiorców starała się o przedłużenie czasowego pozwolenia na wjazd na ul. Zakładników w Nowym Sączu, jednak odmówiono im wydania takiej zgody Natomiast udzielona została zgoda innym przedsiębiorcom prowadzącym działalność o podobnym profilu, co jest jawnym złamaniem art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców, który stanowi, że cyt.: Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Wojewoda nakazuje prezydentowi zmianę organizacji ruchu na ul. Zakładników w Nowym Sączu poprzez: usunięcie znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t, dopuszczając do ruchu wszystkie pojazdy obsługujące wszystkich przedsiębiorców mających zakłady przy ul. Zakładników w Nowym Sączu i jednoczesne ograniczenie prędkości pojazdom ciężarowym do 20 km/h za pomocą znaku B-33 z tabliczką T-23b.

Kraków, 21 października 
2020 r. 

Znak sprawy: 
WI-V.8170.16.2019 

Pan 
Ludomir Handzel 
Prezydent Miasta Nowego Sącza 


Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 ze zmianami) w związku  z § 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784), biorąc poduwagę interesogólnospołeczny przedsiębiorców prowadzących działalność przy 
ul. Zakładników w Nowym Sączu, którym poprzez zmianę organizacji ruchu polegającej na ustawieniu znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t, na wlocie tej ulicy od strony ul. Węgierskiej, ograniczono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,  nakazuję zmianę organizacji ruchu na ul. Zakładników w Nowym Sączu poprzez: usunięcie znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t, dopuszczając do ruchu wszystkie pojazdy obsługujące wszystkich przedsiębiorców mających zakłady przy ul. Zakładników 
w Nowym Sączu i jednoczesne ograniczenie prędkości pojazdom ciężarowym do 20 km/h za pomocą znaku B-33 z tabliczką T-23b. 

Ostateczny termin na realizację nakazu wyznaczam do 7 dni od dnia jego otrzymania. Nakaz zmiany organizacji ruchu powinien być 
zrealizowany poprzez zniesienie zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t, zniesienie zakazu B-33 ograniczenie 
prędkości do 30 km/h i ustawienie znaku B-33 ograniczenie prędkości do 20 km/h z tabliczką T-23b od strony ul. Węgierskiej w Nowym Sączu. 


Uzasadnienie 

Na wstępienależypodnieść,żezgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 ze zmianami) prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zadania z zakresu zarządzania ruchem zostały doprecyzowane w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784). Działania 
z zakresu zarządzania ruchem określone w§2 ust. 1 rozporządzenia realizują odpowiednio do kompetencji między innymi organy zarządzające ruchem, zarządcy dróg oraz organy sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem. W przypadku dróg publicznych na terenie miasta Nowego Sącza Prezydent Miasta Nowego Sącza jest zarówno zarządcą tych dróg – zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 ze zmianami) – jak i organem zarządzającym ruchem. Wszystkie zadania z tego zakresu realizuje jako zadania własne. W imieniu 
Prezydenta Miasta Nowego Sącza ww. zadania wykonuje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu na podstawie § 4 statutu tej jednostki stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXVII/362/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. Wojewoda Małopolski wydając niniejszy nakaz, kierując się dobrem przedsiębiorców, chce przeciwdziałać ograniczeniu swobody działalności gospodarczej, jaką niewątpliwie jest ustawienie znaku drogowego B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5t na wlocie ul. Zakładników w Nowym Sączu. O zmianę 
organizacji ruchu wystąpili przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Zakładników w Nowym Sączu, którzy posiadają interes prawny w sprawie kwestionowania wprowadzonego ograniczenia i mogli wystąpić o jego zniesienie. Ulica Zakładników w Nowym Sączu jest drogą bez przejazdu, o czym informuje znak D-4a ustawiony przy wjeździe na tę ulicę, stąd można wywnioskować, że z drogi korzystają wyłącznie pojazdy dojeżdżające do posesji i przedsiębiorstw zlokalizowanych na tej ulicy; nie jest to droga tranzytowa. Zatem, poprzez zmianę organizacji ruchu, nie nastąpi zwiększenie ruchu pojazdów ciężarowych w zakresie innym niż już mającym wcześniej miejsce. Jest to jedyna droga dojazdowa do zakładów 
zlokalizowanych przy niej. W 2019 r. Wojewoda Małopolski oceniał organizację ruchu na ul. Zakładników w Nowym Sączu, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Po analizie projektu organizacji ruchu nie wniesiono do niego uwag, uznając,że wprowadzona organizacja ruchu jest zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, wojewoda nie ocenia projektu organizacji ruchu, zdefiniowanego w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia jako dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia stałej, zmiennej albo czasowej organizacji ruchu, a jedynie samą 
organizację ruchu wynikającą z projektu pod względem zgodności z prawem przyjętych w nim rozwiązań. Dodatkowo, jak zapełnił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w piśmie z1 sierpnia 2019 r, wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy, pomimo ograniczenia tonażu do 3,5t na ul. Zakładników, uzyskiwali zezwolenia na wjazd na tę drogę. Jednakże dotychczasowe działania zarządzającego drogą Prezydenta Miasta Nowego Sącza, pokazały, że wprowadzona organizacja ruchu nie służy poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanu drogi a służy jako narzędzie 
ograniczenia swobody działalności gospodarczej. W korespondencji kierowanej do Wojewody Małopolskiego przedsiębiorcy prowadzący działalność 
przy ul. Zakładników w Nowy Sączu podnieśli, że przez wprowadzenie w kwietniu 2019 r. znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t, nie mogą prowadzić swojej działalności gospodarczej oraz poinformowali, że początkowo otrzymywali czasowe zgody na wjazd na ul. Zakładników, jednak Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu odmawia kontynuacji ich wydawania lub wydaje takie zezwolenia tylko niektórym z nich. Rodzi to sytuację, w której jedni przedsiębiorcy otrzymują zgodę na wjazd a inni działającyw tej samej branżyjużnie. Takie działanie Miejskiego ZarząduDróg w Nowym Sączu prowadzi do nierównego traktowania podmiotów gospodarczych i złamania przepisów art. 22 oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a także art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 ze zmianami).  Powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie  Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z 11 sierpnia 2020 r. skierowanym do Wojewody Małopolskiego, w którym informuje m. in., że cyt.: Miejski Zarząd Dróg zadeklarował również wydawanie czasowych zezwoleń na wjazd do czasu wybudowania alternatywnej drogi technicznej oraz niezbędną pomoc przy realizacji inwestycji. Jednak ze względu na bezczynność przedsiębiorców, 
którzy zadeklarowali pilne działanie i dążenie do jak najszybszego rozwiązania tego problemu, tutejszy Zarząd Dróg zaprzestał przedłużania dotychczas wydanych czasowych zezwoleń na wjazd, do chwili podjęcia realnych działań prowadzących do wybudowania alternatywnej drogi technicznej. W ocenie Wojewody Małopolskiego nie można uzależniać wydawania zgód na przejazd daną drogą od podjęcia 
przez przedsiębiorcę działania na rzecz budowy drogi alternatywnej, w sytuacji, gdy prowadzi on działalność gospodarczą w tym miejscu do wielu lat i nie może w jednej chwili przenieść prowadzenia działalności w inne miejsce. Podnieść należy również, że nie każdy z przedsiębiorców posiada swój tabor samochodowy, wywóz towarów wykonywany jest przez różnych kontrahentów, co powoduje, że spedytorzy/odbiorcy wyrobów zmuszeni są uzyskiwać zgodę na wjazd na tę drogę, a to poważnie utrudnia pozyskanie nowych kontrahentów. Wojewoda Małopolski podziela stanowisko przedsiębiorców, że po zamontowaniu spornego znaku dojazd do miejsc wykonywania działalności gospodarczej pojazdów o masie powyżej 
3,5 tony jest utrudniony (dla nich i ich kontrahentów). W konsekwencji doprowadziło to do naruszenia interesu prawnego przedsiębiorców, albowiem wprowadzone ograniczenia ruchu w znacznym stopniu ograniczająlub wręczuniemożliwiająprowadzenie przez nich działalności gospodarczej. Zmiana organizacji ruchu ma zatem wpływ na prawa i obowiązki wnioskodawców jako przedsiębiorców. Wojewoda Małopolski zauważa, że na terenie ich 
zakładów znajduje się infrastruktura umożliwiająca wyładunek towarów, ich magazynowanie i przeładunek, a specyfika prowadzonej działalności 
wymaga możliwości dojazdu w to miejsce samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Podkreślenia wymaga fakt, że 
zarządca drogi, wydając wybiórczo pozwolenia na wjazd na ul. Zakładników w Nowym Sączu, nierówno traktuje przedsiębiorców o takim samym profilu 
działalności, co jest rażącym naruszeniem zasad bezstronności i równego traktowania. Część przedsiębiorców starała się o przedłużenie czasowego pozwolenia na wjazd na ul. Zakładników w Nowym Sączu, jednak odmówiono im wydania takiej zgody. Natomiast udzielona została zgoda innym przedsiębiorcom prowadzącym o podobnym profilu, co jest jawnym złamaniem art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców, który stanowi, że cyt.: Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności 
i równego traktowania. Ograniczenie swobody wykonywania prawa własności oraz swobody działalności gospodarczej jest dopuszczalne, jednak nie może być uznaniowe i arbitralne. Organ musi wykazać,żebez wprowadzenia ograniczeńnie jest możliwaochrona innych, wyżejocenianych wartości. 
Przedsiębiorcom w istotny sposób ograniczony został dostęp do nieruchomości, stanowiącej ich własność, w której prowadzą działalność gospodarczą 
od wielu lat, nawet od lat 60. poprzedniego wieku (w przypadku Zakładu Ceramiki Budowlanej CERKON). Nie można dopuszczać do sytuacji, w której jedni przedsiębiorcy są traktowani inaczej niż inni, bo jak inaczej można wytłumaczyć działania Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza, wydającego zgody na wjazd na ul. Zakładników jednymprzedsiębiorcom, pomijając przy tym innych, prowadzących działalność gospodarczą o tożsamym profilu. Pojęcie 
interesu ogólnospołecznego nie zostało zdefiniowane w przepisach obowiązującego prawa. Zdaniem Wojewody Małopolskiego naruszenie interesu ogólnospołecznego w tym przypadku polega na ograniczeniu swobody działalności gospodarczej przedsiębiorcom legalnie działającym i posiadającym 
przy ul. Zakładników w Nowym Sączu swoje zakłady, przez niedopuszczenie do ruchu pojazdów obsługujących te przedsiębiorstwa. Wszystkie organy władzy publicznej powinny wspierać rozwój przedsiębiorczości, oczywiście na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, cyt.: Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko zewzględu 
na ważny interes publiczny. Przy czym ograniczenie to nie może być dyskryminujące i powinno równo traktować przedsiębiorców. Należy mieć również 
na uwadze treść preambuły ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 ze zmianami), zgodnie z zasadami której uchwalono przepisy tej ustawy, cyt.: Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju, uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia  ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji, uchwala się, co następuje: (…). Jednym z zadań samorządu gminnego jest właśnie wspieranie rozwoju działalności gospodarczej. Samorządowi powinno zależeć na utrzymaniu i podejmowaniu, a także stwarzaniu rozwoju współpracy z przedsiębiorcami.Współpraca taka powinna sięodbywać na różnych płaszczyznach. Biorąc pod uwagę rozwój samorządu, obecność na jego terenie różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jest niezwykle pożądana. Daje przede wszystkim miejsca pracy dla mieszkańców lokalnej społeczności, a co za tym idzie, pozyskiwanie środków niezbędnych do zaspokajania potrzeb życiowych. Jednocześnie pozwala podnieść status materialny, a także poziom życia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ma to wpływ na wielkość poziomu budżetu danej jednostki. Uzyskane są w ten sposób wpływy w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Mając powyższe na względzie, współpraca powinna przebiegać w kierunku zapewnienia jak najlepszych warunków przedsiębiorcom już funkcjonującym na lokalnym rynku, jak i tym, którzy chcą na danym terenie lokować swoją działalność gospodarczą.  Uniemożliwianie przez samorząd prowadzania istniejącej działalności gospodarczej powoduje niejednokrotnie jej zaprzestanie, a tym samym spadek dochodów gminy i utratę miejsc pracy. Za przykład może posłużyć przedsiębiorstwo PMP STYLE (jedno z tych, które nie otrzymało zezwolenia na wjazd na ul. Zakładników w Nowym Sączu), które zatrudnia 52 pracowników, odbiera odpady komunalne od dużych przedsiębiorców jak i z okolicznych gmin. Zablokowanie możliwości wjazdu na ul. Zakładników, gdzie znajduje się zakład przetwarzania odpadów, w przypadku tej firmy powoduje, że zatrudnieni pracownicy mogą pozostać bez pracy, odpady komunalne nie będą odebrane od kontrahentów i w bezpieczny sposób przetworzone, a także przedsiębiorca nie wywiąże się z podpisanych umów. Zalegające odpady mogą doprowadzić do rozwoju niebezpiecznych chorób i nadmiernego rozprzestrzeniania się gryzoni, co jest szczególnie niebezpieczne w dobie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Naruszeniem interesu ogólnospołecznego jest również nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych działających w jednakowych branżach gospodarki. Z zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie jednej kategorii. Jeśli zatem następuje zróżnicowanie podmiotów prawa, które cechują się wspólną cechą istotną, to zróżnicowanie oznacza wprowadzenie odstępstwa od zasady równości. Jak podniesiono wyżej,  działający 
w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu nierówno traktuje przedsiębiorców, wydając dla wybranych przedsiębiorców zgody na poruszenie się samochodów ciężarowych ul. Zakładników. Wydanie niniejszego nakazu ma na celu również ukrócić krzywdzące działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza faworującego tylko niektóre podmioty gospodarcze i będzie przeciwdziałał zapobieganiu nieuczciwej konkurencji. W ocenie Wojewody Małopolskiego obecne działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza prowadzą do takich praktyk. Przy tej okazji warto również przypomnieć, że zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o drogach publicznych drogi gminne muszą być przystosowane do poruszania się 
pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. Zatem, znając profil działających przy ul. Zakładników przedsiębiorstw, Miejski Zarząd 
Dróg w Nowym Sączu powinien utrzymywać tę drogę we właściwym stanie technicznym. Przypomnę, że drogi publiczne nie są budowane iutrzymywane na wyłączność jednej grupy użytkowników czy samorządu terytorialnego, ale w interesie wszystkich uczestników ruchu, 
którzy mają takie samo prawo do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Drogi publiczne, co do zasady, powinny być ogólnodostępne, 
a ewentualne ograniczenia powinny wprost wynikać z zaistniałej potrzeby, i co najważniejsze, ograniczenia te muszą mieć charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy.  Wyeliminowanie znaku B-18 ograniczającego ruch pojazdów powyżej 3,5 t umożliwi dostęp do drogi wszystkim pojazdom bez wyjątku, dzięki czemu dojazd do zakładów zlokalizowanych przy ul. Zakładników w Nowym Sączu nie będzie ograniczony dla obsługujących 
je samochodów ciężarowych oraz pozwoli wyeliminować stronniczość Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy wydawaniu zezwoleń na wjazd na tę 
drogę (o czym informują przedsiębiorcy w swoich pismach). Zatem wszyscy przedsiębiorcybędą mieli równy dostęp do drogi. Z kolei wprowadzenie znaku B-33 ograniczającego prędkość do 20 km/h z tabliczką T-23b będzie chroniło pieszych poruszających się ul. Zakładników w Nowym Sączu 
przed nadmierną prędkością pojazdów ciężarowych. Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa i bezsporne 
naruszenie ważnego interesu ogólnospołecznego, niniejszy nakaz znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne. 


Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2019.2325 ze zmianami) na niniejszy akt nadzoru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków). 
2. Zgodnie z art. 53 § 1 ww. ustawy skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu aktu nadzoru.

 I Wicewojewoda Małopolski 
Zbigniew Starzec 
(podpis elektroniczny) 

Do wiadomości: 


1. Prezydent Miasta Nowego Sącza 
2. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie 
3. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu 
4. Komendant Straży 
Miejskiej w Nowym Sączu 
5. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu 
do sprawy znak: PR Pa 31.2020 

Skip to content