Oświadczenie Sądeckich Wodociagów w sprawie informacji rozpowszechnianych przez prezydenta Nowego Sącza

Oświadczenie Zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi dotyczące informacji rozpowszechnianych przez prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

Oświadczenie Zarządu Sądeckich Wodociągów

w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Prezydenta Nowego Sącza

W opublikowanym 24 kwietnia 2020 r. na swoim oficjalnym profilu na Facebooku materiale wideo Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel po raz kolejny podał szereg nieprawdziwych informacji na temat spółki Sądeckie Wodociągi.

Nie chcemy wnikać w motywy, dla których Prezydent Nowego Sącza, będący udziałowcem spółki, w sposób bezprecedensowy od wielu miesięcy stara się wmówić mieszkańcom Nowego Sącza, że spółka działa wbrew ich interesom. Jesteśmy jednak zmuszeni do obrony dobrego imienia spółki i jej pracowników. Dlatego zabieramy w tej sprawie głos, prostując po kolei nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez Prezydenta Nowego Sącza. Pan Ludomir Handzel wykorzystuje do tego celu swoją funkcję i narzędzia będące w dyspozycji miasta, takie jak oficjalna strona internetowa Nowego Sącza, oficjalne profile miasta w mediach społecznościowych oraz publiczne fora i wystąpienia:

1. Sądeckie Wodociągi nie otrzymują od miasta dopłat!

Prezydent Nowego Sącza poinformował o inicjatywie„wpompowania”milionów do spółki Sądeckie Wodociągi poprzez dopłaty do ceny taryfowej za wodę i ścieki. Jest to informacja całkowicie nieprawdziwa.Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Radni Klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz zaproponowali uchwałę o dopłatach do ceny taryfowej za wodę i ścieki, które przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców Nowego Sącza, ponieważ to oni są płatnikami rachunków za wodę i ścieki. Spółka może jedynie pośredniczyć w przekazaniu tych pieniędzy poszczególnym płatnikom – mieszkańcom Nowego Sącza. Wynika to bezpośrednio z ustawy! Natomiast Sądeckie Wodociągi są zobligowane do stosowania obowiązujących cen taryfowych, które obecnie w 100 % pokrywają mieszkańcy Nowego Sącza. Jeżeli uchwała o dopłatach zostanie przyjęta i wejdzie w życie, to mieszkańcy zapłacą mniej, a różnicę pokryje Miasto Nowy Sącz.

2. Fałszywa informacja o podwyżkach taryfy

Informując o rzekomej podwyżce taryfy za wodę i ścieki od 1 czerwca Prezydent Nowego Sącza podaje kolejną nieprawdziwą informację. Spółka nie zamierza zmieniać obowiązującej taryfy. Obecna taryfa funkcjonuje od 28 maja 2018 do 27 maja 2021 i Sądeckie Wodociągi będą pobierać opłaty za wodę i ścieki od mieszkańców Nowego Sącza zgodnie z obowiązującym w niej cennikiem. Ceny obowiązujące za wodę i ścieki są publicznie dostępne, znane od prawie dwóch lat i znajdują się na stronie Sądeckich Wodociągów oraz na stronie regulatora taryf, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3. Zysk: niewiedza, czy manipulacja?

Prezydent Nowego Sącza powtarza od miesięcy, jakoby Sądeckie Wodociągi miały wysokie wielomilionowe zyski, które mają być dowodem na to, że taryfa za wodę i ścieki może być niższa. Tymczasem prawda jest taka, że przyjęta taryfa zakłada zysk na poziomie 5 procent, czyli około 3,5 mln zł. To standardowy poziom zysku w większości tego typu spółek w kraju, który jest konieczny, by spółka miała środki na inwestycje i spłatę zobowiązań finansowych. Uwidocznione w sprawozdaniach finansowych wyższe zyski mają charakter wyłącznie księgowy, a nie pieniężny i wynikają z konieczności zgodnego z zasadami rachunkowości rozliczeniafunduszy unijnych oraz pochodzą z rozwiązania rezerw finansowych.

Prezydent Nowego Sącza mając kompetentne służby finansowe bezwzględnie powinien to wiedzieć. Nie wiemy, z jakiego powodu nie chce lub nie potrafi objaśnić uczciwie tych kwestii, wymagających specjalistycznej wiedzy finansowo-księgowej.

4. Sprawozdanie jawne, informacja o jego ukrywaniu– fałszywa

Prezydent Nowego Sącza niezgodnie z faktami komunikuje mieszkańcom, że spółka odmawia udostępnienia danych finansowych za rok 2019 Prezydentowi Nowego Sącza i radnym Rady Miejskiej Nowego Sącza Leszkowi Gieńcowi i Jakubowi Prokopowiczowi.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 570): jednostkom prowadzącym księgi rachunkowe (dotyczy to spółki Sądeckie Wodociągi) przedłużono termin zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego) o 3 miesiące, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. i obecnie ten termin jest wiążącym dla spółki.

Spółka pomimo wydłużonego terminu jest na końcowym etapie badania sprawozdań finansowych za 2019 r. przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Dopiero po zbadaniu i zatwierdzeniu ww. sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, sprawozdania te można uznać za ostateczne i gotowe do udostępnienia zainteresowanym stronom. Zgodnie z zapisami umowy spółki zawartymi w §16 ust.2 lit.d tejże umowy, Zarząd Spółki jest zobowiązany przedstawić Udziałowcom sprawozdanie finansowe za zakończony rok obrachunkowy wraz z opinią biegłego rewidenta do 30 kwietnia roku następującego po zakończonym roku obrachunkowym. Zarząd, jak co roku, wywiąże się w terminie z tego obowiązku, o czym powiadomiono zarówno Prezydenta Nowego Sącza, jak i wspomnianych radnych. Dodatkowo bilans spółki i rachunek zysków i strat publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, który jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu.

Pytanie, czy Prezydent Nowego Sącza naprawdę o tym nie wie, czy też z wiadomych tylko sobie powodów pomija tę informację?

5. Nieuczciwa informacja o taryfach

Prezydent Nowego Sącza ponownie określa taryfy za wodę i ścieki obowiązujące w Sądeckich Wodociągach mianem horrendalnych, a odnosząc je wybiórczo do taryf w innych miastach, postępuje nieuczciwie. Równie dobrze można wskazać około 500 tego typu przedsiębiorstw w kraju, mających wyższe taryfy za wodę i ścieki. Tego typu porównania nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia z uwagi na różne parametry decydujące o kosztach funkcjonowania przedsiębiorstw takich jak np. skala inwestycji, gęstość zaludnienia, wielkości sprzedaży wody, zobowiązania kredytowe.

Podsumowując, mamy nadzieję, że Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel powstrzyma się od podawania nieprawdziwych informacji o spółce, której jest udziałowcem i zacznie uczciwie informować mieszkańców o zasadach jej funkcjonowania, a przynajmniej zwolni spółkę z konieczności ciągłego prostowania nieprawdziwych informacji na jej temat.

Nowy Sącz, 25 kwietnia 2020 r.

Tadeusz Frączek, Prezes Zarządu

Sławomir Rajski, Wiceprezes Zarządu

Skip to content