">

Taryfy za wodę i ścieki prawidłowe

Nie ma podstaw do zmiany taryfy za wodę i ścieki dla Sądeckich Wodociągów zatwierdzonej w 2018 roku na okres trzech lat – taka jest konkluzja decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wniosku Prezydenta Nowego Sącza. Propozycję Prezydenta Nowego Sącza uznano za pozbawioną podstaw, a podnoszone przez niego okoliczności nie spełniają przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Prezydent Nowego Sącza swój wniosek w sprawie taryfy za wodę i ścieki musiał składać dwukrotnie. We wrześniu z powodu błędu formalnego wniosek nie był rozpatrywany i jego analiza nastąpiła dopiero po uzupełnieniu. Po lekturze uzasadnienia wniosku, w którym podnoszono kwestię zysku spółki i wydatków na cele inwestycyjne, nie dopatrzono się żadnych uchybień w procesie zatwierdzania taryfy ani też żadnych nowych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na wysokość taryfy. Rozpatrując wniosek Prezydenta Nowego Sącza przeanalizowano raz jeszcze procedurę wydawania decyzji i sprawdzono nie tylko okoliczności podnoszone przez Prezydenta Nowego Sącza, ale także inne wskazane w kodeksie postępowania administracyjnego przesłanki, mogące być podstawą wznowienia postępowania.
W żadnym przypadku nie stwierdzono powodów, które dawałyby podstawę do uchylenia decyzji z 2018 roku. W uzasadnieniu napisano, że Prezydent Nowego Sącza nie przedstawił żadnych dowodów, które wskazywałyby, że taryfę za wodę i ścieki ustalono nieprawidłowo.
W efekcie wniosek Prezydenta Nowego Sącza jako niezasadny spotkał się z odmową. Prezydent może od tej decyzji odwołać się do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Skip to content