Rektor Politechniki Krakowskiej pochodzi z Krynicy i jest absolwentem I LO w Nowym Sączu

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata został wybrany nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. Był jedynym kandydatem w wyborach na kadencję 2024-2028, które odbyły się 27 czerwca 2024 r. w Sali Senackiej Politechniki. Będzie kontynuował misję, rozpoczętą 12 maja 2023  roku, gdy objął funkcję rektora po uzupełniających  wyborach na PK.  Nową kadencję rozpocznie 1 września 2024 r., obecna trwa do 31 sierpnia.

Wyboru rektora Politechniki Krakowskiej dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Podczas wyborów obecnych było 59 z 60 elektorów. Kandydaturę prof. Andrzeja Szaraty poparło 57 elektorów.

– Dziękuję społeczności Politechniki za zaufanie, którym mnie ponownie obdarzyła. To honor i ogromne zobowiązanie stać na czele uczelni z takimi tradycjami i dorobkiem. Moim nadrzędnym celem będzie nadal budowanie wspólnoty akademickiej, w której każdy dobrze się czuje i rozwija swoje talenty, także dla dobra wspólnego, jakim jest nasza Politechnika – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. – Mamy wiele planów na nową kadencję. Koncentrują się m.in. na rozwoju naukowym, nowoczesnym kształceniu, szerokiej współpracy z ośrodkami zagranicznymi, a także dalszych inwestycjach m.in. w infrastrukturę badawczą, bazę mieszkaniową dla studentów i rewitalizację naszych kampusów. Chcemy utrzymać wysokie kategorie naukowe w ewaluacji i mamy ambicje, by Politechnika Krakowska znalazła się wkrótce w gronie uczelni badawczych. Nowe przestrzenie laboratoryjne planujemy w Czyżynach i przy ul. Warszawskiej, duże remonty przejdą nasze akademiki. Jeszcze mocniej postawimy na unowocześnienie naszych systemów informatycznych, co usprawni zarządzanie uczelnią. Jeszcze szerzej chcemy współpracować z otoczeniem gospodarczym, akademickim i samorządowym, a także zacieśnić więzi z naszymi wychowankami. Będziemy też jeszcze mocniej wspierać rozwój pracowników i studentów, szczególnie liderów nauki i dydaktyki.

Program wyborczy nowy rektor PK szeroko konsultował ze wszystkimi grupami wchodzącymi w skład politechnicznej społeczności na licznych spotkaniach z pracownikami, studentami i doktorantami uczelni. Ostateczny kształt priorytetów na nową kadencję przedstawił po nich na ogólnouczelnianej debacie, poświęconej sprawom Politechniki.

Prof. Andrzej Szarata urodził się w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. W 1999 r. ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: budowa dróg i autostrad). W październiku 1999 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej. W 2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej PK pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport nadała mu w 2014 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w 2020 r. Był kierownikiem Katedry Systemów Transportowych WIL PK. Od 1 września 2016 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, a od 12 maja 2023 r. rektora Politechniki Krakowskiej (objął funkcję po wyborach uzupełniających, zarządzonych po śmierci w trakcie kadencji śp. rektora PK prof.  Andrzeja Białkiewicza).

Prof. Andrzej Szarata jest międzynarodowym ekspertem w obszarach transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Opracowywał modele transportowe polskich miast i regionów, m.in.: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, województw mazowieckiego i małopolskiego. Jest współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Realizował projekty transportowe (ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych, w tym współfinansowanych przez UE, m.in. dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie, a także projekty rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce, studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itp. Kierował pracami konsorcjum (z Politechniką Krakowską jako liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego) oraz opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Jest członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Komisji Nauki, Innowacji i Projektów Rozwojowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Jest też członkiem rad naukowych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Metra Warszawskiego, Związku Podhalan, Galicyjskiej Izby Budownictwa i Polskiego Klubu Ekologicznego, Sieci Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Przewodniczy Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta, jest też członkiem Rady Programowej stowarzyszenia ITS Polska. To też bardzo ceniony nauczyciel akademicki i popularyzator nauki w mediach.

Prywatnie ma żonę i syna. Ma wiele zainteresowań i pasji. W wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem i stolarstwem, regularnie uprawia sport (bieganie i jazda na rowerze, zimą snowboard), uwielbia jazdę motocyklem, remontuje zabytkowy samochód i pasjami czyta kryminały. Posiada dyplom mistrzowski złotnika.

Skip to content