„Stary” Zarząd Województwa Małopolskiego z absolutorium. Nowego nie udało się wybrać.

foto: Biuro Prasowe UMWM/ AKC

Podczas wczorajszej III sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego nie doszło do wyboru nowego marszałka wraz z zarządem. Przed tym punktem porządku obrad przewodniczący sejmiku Jan Duda zarządził przerwę w obradach do środy 19 czerwca do godziny 18.00

Podczas sesji sejmik udzielił absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Debata nad Raportem o stanie Województwa za 2023 rok

„Miesiąc temu miałem zaszczyt przedstawić prezentację z przygotowanego Raportu o stanie Województwa za 2023 rok w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania. Małopolska w ubiegłym roku, jako jedno z czterech województw w okresie ostatnich 10 lat odnotowała wzrost liczby ludności. W porównaniu z poprzednim rokiem przyrost liczby ludności odnotowano jedynie w województwie pomorskim i małopolskim” – mówił marszałek Witold Kozłowski.

„Dochody budżetu województwa wyniosły 2 663 mld złotych, co pozwoliło na zajęcie trzeciego miejsca w kraju, po Mazowszu i Śląsku. Wydatki naszego województwa wyniosły 2 781 mld zł, a tym samym zajęliśmy drugie miejsce po Mazowszu. Ponadto utrzymaliśmy pozycję ratingową na poziomie ratingu dla kraju – na poziomie A” – mówił marszałek Witold Kozłowski.

„Wszystko to, co udało nam się zrobić przez miniony rok, procesy, które uruchomiliśmy, środki, które przekazaliśmy i dokumenty, które zostały podpisane to nasze wspólne dzieło małopolskie, nasza wspólna praca” – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia

Marszałek Witold Kozłowski omówił także najważniejsze zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia w kluczowych obszarach i kierunkach polityki rozwoju wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030.

W obszarze Małopolanie udało się zrealizować:

 • Małopolskie Rodziny – 31 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 190 mln zł,
 • Opieka zdrowotna – 34 przedsięwzięcia – łączna wartość ok. 260 mln zł,
 • Bezpieczeństwo – 16 przedsięwzięć – łączna wartość blisko 120 mln zł,
 • Sport i Rekreacja – 16 przedsięwzięć – łączna wartość ponad 190 mln zł,
 • Kultura i Dziedzictwo – 46 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 325 mln zł,
 • Edukacja – 37 przedsięwzięć – łączna wartość ok 715 mln zł,
 • Rynek Pracy – 10 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 64 mln zł.

W obszarze Gospodarka udało się zrealizować:

 • Innowacyjność – 6 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 2,2 mln zł,
 • Konkurencyjność i Przedsiębiorczość – 13 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 6,8 mln zł,
 • Turystyka – 23 przedsięwzięcia – łączna wartość ok. 267 mln zł,
 • Transport – 26 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 1 260 mln zł,
 • Cyfrowa Małopolska – 11 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 240 mln zł,
 • GOZ – 10 przedsięwzięć.

W obszarze Zarządzania strategicznego rozwojem udało się zrealizować:

 • System Zarządzania Strategicznego Rozwojem – 5 przedsięwzięć – łączna wartość 1,3 mln zł,
 • Współpraca i Partnerstwo – 27 przedsięwzięć – łączna wartość ponad 248 mln zł,
 • Promocja Małopolski – 20 przedsięwzięć – łączna wartość blisko 17 mln zł.

W dyskusji głos zabrali radni województwa: Rafał Stuglik – w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, Grzegorz Małodobry – w imieniu klubu radnych Koalicja Obywatelska, Stanisław Sorys – w imieniu klubu Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, a także radni: Grzegorz Lipiec, Krzysztof Nowak, Jerzy Fedorowicz, Grzegorz Biedroń i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Debatę podsumowała wypowiedź marszałka Witolda Kozłowskiego, który odniósł się do tematów i kwestii poruszonych przez radnych.  

„Przez blisko 5,5 roku udało nam się zrealizować prawie 800 nowych inicjatyw. To m.in.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa z budżetem przekraczającym 2 mld zł, Małopolska Tarcza Humanitarna, III Igrzyska Europejskie czy Europejski Kongres Sportu i Turystyki” – mówił marszałek Witold Kozłowski.

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego głosowało 38 radnych. 20 radnych było „za”, 18 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego oraz sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za rok 2023. Kluczowe dane, wskaźniki oraz działania i inwestycje przedstawił marszałek Witold Kozłowski. W głosowaniu wzięło udział 38 radnych, 20 radnych było „za”, 2 radnych było „przeciw”, a 16 radnych wstrzymało się od głosu.

Drugim ważnym punktem tego posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2023 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 20 radnych, przeciw było 18 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

Skip to content