Na Sądecczyźnie znów płoną trawy. To nielegalne i niebezpieczne

Wystarczyło kilka wiosennych dni a na Sądecczyźnie znów mamy do czynienia z plagą wypalania traw.

Tylko w ciągu ostatniej doby (1/2 kwietnia 2O24 roku) KM Straży Pożarnej w Nowym Sączu odnotowała 15 pożarów suchych traw. Doszło do nich w miejscowościach: Nowy Sącz ul. 29 Listopada, Niskowa /2 interwencje/, Barcice, Mała Wieś, Świniarsko, Grybów, Gaboń /2 interwencje/, Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna /2 interwencje/ , Nawojowa, Moszczenica Niżna, Gostwica, Olszana.

– Wypalanie suchych traw jest niebezpieczne – przekonuje st. bryg. Paweł Motyka, Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu.

W latach ubiegłych na Sądecczyźnie, w kilku przypadkach wypalanie traw zakończyło się tragicznie.

Za wypalanie traw grożą także konsekwencje prawne:

Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):
• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi  do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)
– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić
od 20 do 5000 złotych.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 1

źródło: PSP Nowy Sącz

Skip to content