Obradowała Rada Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

W poniedziałek, 15 maja, w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Rady Muzeum, w którym, oprócz członków Rady, uczestniczyli także przedstawiciele instytucji.

W obradach brali udział m.in.: Przewodniczący Rady Muzeum Witold Kozłowski – Marszałek Województwa, Członek Zarządu Iwona Gibas, radna wojewódzka i wiceprzewodnicząca komisji kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski oraz zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Magdalena Majka.

Obrady prowadził Przewodniczący, Marszałek Województwa Witold Kozłowski. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Muzeum za 2022 rok a także omówiono plan na rok 2023.

Dyrektor jednostki Robert Ślusarek podziękował Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu za przyznaną w ostatnim czasie dotację na podwyżki dla pracowników instytucji, zaznaczając, że po długim okresie stagnacji, od roku 2019 nastąpił duży progres w poziomie uposażenia pracowników muzeum. Od roku 2019 do roku 2023 średnia płaca w jednostce wzrosła o ok. 65 %.

Dyrektor podkreślił również wkład i duże zaangażowanie władz województwa w dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego: – Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu oraz pani marszałek Iwonie Gibas za przychylność na rzecz naszego Muzeum. Dzięki przyznawanym środkom możemy rozwijać naszą ofertę kulturalną i prowadzić wiele działań inwestycyjnych służących ochronie dziedzictwa naszego regionu.

Ważnym aspektem w działalności Muzeum jest również baza lokalowa, szczególnie z przeznaczeniem na przestrzeń magazynową.

– W ostatnim czasie, dzięki panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, przekazano nieruchomość po dawnym Studium Pielęgniarskim przy ul. Jagiellońskiej 45, na potrzeby naszej instytucji – podkreślił Dyrektor. 

– Podziękowania kierujemy także do pani Marty Mordarskiej, I Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, za wkład w pracę na rzecz kultury małopolskiej.

Na uwagę zasługuje również dobra współpraca Muzeum ze Starostwem Powiatowym, czego efektem jest przekazanie na rzecz Muzeum praw własnościowych do kolekcji dzieł Nikifora.

Warto także odnotować, że Urząd Miasta Nowego Sącza pozytywnie przychyla się do przekazania w formie darowizny dzieł Władysławy Iwańskiej.

źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

zdjęcia: Piotr Droździk

Skip to content