Cyberprzemoc to przestępstwo

fot. KM Policji w Nowym Sączu

Co oznacza słowo cyberprzemoc?

Cyberprzemoc (inaczej agresja elektroniczna) to nic innego jak stosowanie przemocy przez prześladowanie, nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie się przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak Internet (poczta elektroniczna, portale społecznościowe, fora dyskusyjne) oraz telefon komórkowy.

Czy cyberprzemoc jest przestępstwem?

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nie przewidują odpowiedzialności karnej za dopuszczenie się cyberprzemocy. Co to oznacza? Nie ma przepisu w prawie karnym, który typizowałby czyn zabroniony cyberprzemocy. Nie oznacza to całkowitej bezkarności osoby, która dopuszcza się takiego czynu. Warto zwrócić uwagę na kilka przepisów Kodeksu Karnego a mianowicie art. 190 (groźba karalna), art. 190a (uporczywe nękanie), art. 212 (zniesławienie), art. 216 (zniewaga) czy też art. 265 i nast. (przestępstwa przeciwko ochronie informacji). Czyny zabronione z powołanych w zdaniu poprzednim artykułów mogą stanowić przejawy cyberprzemocy, a tym samym pociągać sprawców tych przestępstw do odpowiedzialności karnej.

O skutkach cyberprzemocy , innych niebezpieczeństwach wynikających z korzystania z sieci oraz odpowiedzialności karnej nieletnich szczególnie w czasie pandemii trzeba nieustannie przypominać. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół, policjantka Wydziału Prewencji sądeckiej jednostki przeprowadziła spotkanie z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego w formie zajęć online. Uczestniczyli w nich uczniowie trzech klas pierwszych.

Głównymi tematami poruszanymi podczas profilaktycznej e-lekcji było zjawisko cyberprzestępczości oraz odpowiedzialności prawnej nastolatków. Policjantka m.in. przypomniała podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, opowiedziała o zagrożeniach czyhających w sieci oraz wyjaśniła czym charakteryzuje się przemoc w cyberprzestrzeni. Poinformowała także młodzież o konsekwencjach prawnych w przypadku popełnienia wykroczenia czy przestępstwa oraz zachowań mogących świadczyć o demoralizacji.

Skip to content