Zwolnienie z ZUS. Wnioski tylko do niedzieli

W niedzielę (31 stycznia) mija termin na złożenie wniosku o zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 roku. Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD. Między innymi chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad (RDZ-B6) można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Ta forma wsparcia z ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 przysługuje, jeśli płatnik spełni kilka warunków: – rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. był oznaczony kodem PKD wymienionym w Tarczy, – był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., – przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r., – złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku) – złoży wniosek do 31 stycznia 2021 roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUS zwalnia z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 roku.

Należy pamiętać, że ZUS sprawdza zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 roku. Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, to ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym PKD na 30 września 2020 roku. Uznane mogą być tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020 roku.

Skip to content