Wspólnie dla dobra seniorów

Powiat Nowosądecki podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach zawartej umowy , samorząd deklaruje m.in.: nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2021 roku oraz współpracę w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Doceniamy znaczenie organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz dotychczasową wieloletnią współpracę z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego wieku – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Realizujemy wspólnie wiele przedsięwzięć, pracujemy też nad rozwijaniem sektora pozarządowego na terenie Sądecczyzny. Chcemy być obecni przy tworzeniu i wdrażaniu lokalnej polityki senioralnej.

Gdyby nie tak dobra współpraca z samorządem powiatowym, wielu inicjatyw nie udałoby się zrealizować – mówiła Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Dziękuję za coroczne wsparcie i aktywny udział w pomocy seniorom. Cieszę się, że władze Powiatu Nowosądeckiego są tak otwarte i dostrzegają potrzeby osób starszych.

Stowarzyszenie deklaruje w szczególności: współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej; propagowanie i prowadzenie edukacji nieformalnej osób starszych mieszkających w powiecie nowosądeckim w różnych dziedzinach nauk; aktywizację społeczną osób starszych mieszkających na terenie powiatu nowosądeckiego oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia seniorów i wiedzy o zdrowiu.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat realizowanych przez Powiat Nowosądecki corocznie konkursów otwartych „SREBRNE Sądeckie”, czy „ZDROWE Sądeckie”, w ramach których wsparcie uzyskują organizacje pozarządowe na inicjatywy związane z aktywizacją osób starszych, czy realizację programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych.

Skip to content