Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.NTVSADECKA.PL


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal Informacyjny ntvsadecka.pl udostępniany jest Użytkownikom przez Naszą Telewizję Sądecką (lokalna telewizja kablowa)

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu informacyjnego dostępnego pod adresem www.ntvsadecka.pl oraz świadczenia usług i korzystania z nich przez Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Rozpoczęcie korzystania z Portalu równoznaczne jest z potwierdzeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Celem Portalu jest prezentacja, w formie tekstowej, materiałów video i innych, treści o charakterze informacyjnym na poziomie lokalnym.

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystającą z Portalu;

Usługodawcy – rozumie się przez to …;

Portalu – rozumie się przez to należący do Usługodawcy portal informacyjny dostępny pod adresem www...;

Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Portalu, w szczególności korzystania z informacji opracowywanych przez Naszą Telewizję Sądecką

Danych osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INFORMACYJNEGO ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w tym ze zwyczajowymi normami korzystania z usług internetowych (tzw. netykietą), nie naruszając przy tym praw ani dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się do:

- nieprzeprowadzania testów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych aplikacji Portalu;

- dbania o poprawność języka i unikania używania wulgaryzmów;

- nierozpowszechniania treści o charakterze reklamowym i niezamówionej informacji handlowej (spam);

- nierozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym,

- nierozpowszechniania treści propagujących faszystowski, nazistowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa,

- nierozpowszechniania treści nawołujących do dyskryminacji bądź nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, płeć i orientację seksualną;

- nierozpowszechniania treści nawołujących do popełnienia czynu zabronionego bądź pochwalających jego popełnienie;

rozpowszechnianie innych treści o charakterze bezprawnym.

-  użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność powstałą z tytułu niezastosowania się przez niego do postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

- usługodawca nie gwarantuje prawdziwości, kompletności, aktualności ani użyteczności informacji prezentowanych na Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania przez Użytkownika prezentowanych na Portalu informacji.

- Użytkownicy korzystają z Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników Portalu oraz treść reklam.

- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z prawem bądź Regulaminem.

- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Portalu, spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w tym w szczególności Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności co do uzyskanych informacji.

§ 4. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Portal oraz materiały stanowiące jego treść, w tym w szczególności elementy tekstowe i graficzne, wybór i układ stron oraz innych elementów należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, w szczególności przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631 ze zm.).

- Użytkownik może korzystać z utworów, baz danych, jak i wszelkich innych danych oraz materiałów, czy też elementów Portalu, czy też znajdujących się na Portalu, wyłącznie na podstawie przepisów o dozwolonym użytku, ewentualnie po uzyskaniu na to uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

- Użytkownik udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują lub mogą przysługiwać osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na korzystanie z utworów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu jakichkolwiek treści, co do których prawa przysługują osobom trzecim.

- Użytkownik udostępniający na stronach Portalu materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania takiego materiału w ramach Portalu na wszelkich istniejących w dniu umieszczenia materiału polach eksploatacji, a w szczególności na tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mogą korzystać z Portalu w sposób anonimowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W określonych przypadkach podanie danych może stanowić warunek korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu.

Wszelkie podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody, w zakresie i w celu nią objętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Nasza Telewizja Sądecka

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji bądź usunięcia.

POLITYKA COOKIES

Podczas korzystania z Portalu, stosowany jest mechanizm automatycznego zapisu danych zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one zapewnieniu funkcjonalności Portalu, dostosowaniu zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika, utrzymaniu sesji Użytkownika, a także do celów statystycznych.

Pliki cookies nie zawierają danych o charakterze danych osobowych.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies, wyłączając odpowiednią funkcję swojej przeglądarki.

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE KORZYSTANIA Z PORTALU

Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Użytkownika niezbędne jest do korzystania z funkcjonalności Portalu stanowią:

- posiadanie przez Użytkownika urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet,

- korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej stron WWW.

- Usługodawca zastrzega, iż pełne i prawidłowe korzystanie z funkcjonalności poszczególnych Usług w ramach Portalu, wymagać może spełnienia przez Użytkownika dalszych warunków technicznych, szczegółowo określonych w miejscu udostępnienia danej Usługi.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, w szczególności z uwagi na konieczność dostosowania jego treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W razie zmiany Regulaminu, Usługodawca obowiązuje się, na co najmniej 14 dni przed ich dokonaniem, zamieścić na głównej stronie Portalu czytelną informację o treści i terminie planowanych zmian celem umożliwienia zapoznania się z nimi przez Użytkowników.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Regulaminie.